Úvodná stránka Kto sme - čo ponúkame Fotogaléria  

  PORADENSTVO

Každý rodič, ktorý vychováva svoje dieťa, chce samozrejme, aby bolo zdravé, v kruhu svojej rodiny šťastné, v škole dobre prosperovalo, aby sa vyvíjalo len tým najlepším smerom.

    Nie je to však také jednoduché. Deti, ktoré mávajú problémy s učením a správaním je dnes čoraz viac.
Donedávna sa tieto problémy brali ako nejaká chyba vo výchove detí alebo nedostatočná príprava na vyučovanie. Avšak mnohé z nich môžu mať niektorú z porúch učenia alebo správania.
Takéto deti potrebujú pomoc odborníka, ktorý im rôznymi špeciálnymi cvičeniami môže podať návod, ako si s problémom poradiť.

Rodičia by si mali viac všímať problémy detí pri ich učení a správaní sa a v prípade pochybnosti zájsť za odborníkmi.

NAJČASTEJŠIE PORUCHY UČENIA:

DYSLEXIA – porucha čítania
DYSGRAFIA – porucha písania
DYSORTOGRAFIA – porucha pravopisu
DYSKALKÚLIA – porucha matematických schopností

NAJČASTEJŠIE PORUCHY SPRÁVANIA:

ADD – porucha pozornosti,
ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou
HYPOAKTIVITA – celková spomalenosť

  Dyslexia

– je porucha prejavujúca sa v čítaní. Úroveň čítania je nižšia než všeobecná inteligencia.
Môže postihovať rýchlosť, techniku, presnosť čítania a porozumenie textu.

Prejavy:

• zámena opticky podobných písmen napr. b-d, s-z, m-n, u-n ...
• zámena písmen, ktoré sú akusticky podobné napr. b-p, ž-š, t-d, s-z, k-g...
• zámena funkčne podobných písmen, napr. samohlások a-o-e-u, spoluhlások h-k-l
• zámena poradia písmen v čítaných slovách
• vynechávanie písmen, vkladanie samohlások do spoluhláskových skupín, vynechávanie akejkoľvek časti slova
• ťažkosti pri prechode od slabikovania k plynulému čítaniu
• nerozlišovanie kvality písmen, slabík / zanedbávanie dĺžňov, nesprávne čítanie mäkkých a tvrdých slabík di, ti, ni, li, dy, ty, ny, ly, prípadne zámena týchto slabík /

  Dysgrafia

– je znížená schopnosť až neschopnosť osvojiť si zručnosť písania.
Porucha postihuje grafickú /formálnu stránku / písomného prejavu, nie obsahovú.

Prejavy:

• nedodržiavanie veľkosti a tvaru písmen
• dysgrafik si často nepamätá tvar písmena, dlho si naň spomína, nevie ho napodobniť
• nesprávny sklon písma
• zrkadlové tvary písmen
• zámeny písmen, najčastejšie sa vyskytuje zámena a/o, m/n, búd, t/d, z/s, p/b, h/ch, k/g, š/ž, h/k/l,

  Dysortografia

– je porucha učenia prejavujúca sa v pravopise. Nepostihuje celú oblasť gramatiky, týka sa len tzv. špecifických dysortografických javov.

Prejavy:

• ťažkosti v diferenciácii mäkkých a tvrdých slabík dy/di, ty/ti, ny/ni, ly/li
• písanie slabík di, ti, ni, li, de, te, ne, le s mäkčeňom
• problematika krátkych a dlhých samohlások
• nerešpektovanie poradia písmen v slovách, vynechávanie písmen
• nezvládnutá analýza viet, spájanie slov vo vetách

  Dyskalkúlia

– je porucha matematických schopností.
Ide o významne narušenú štruktúru vlôh pre matematiku pri normálnej úrovni a štruktúre všeobecnej inteligencie. Dyskalkúlia znamená zaostávanie v schopnosti rozumieť matematickým pojmom, vzťahom a uplatňovať ich pri riešení matematických úloh.

Prejavy:

• dieťa nedokáže primerane matematicky manipulovať s konkrétnymi alebo nakreslenými symbolmi
• dieťa má ťažkosti zoradiť predmety podľa veľkosti, dĺžky atď.
• nevie určiť rad čísel usporiadaných podľa určitého princípu napr. číselný rad v smere vzostupnom a zostupnom, násobky čísel, párne a nepárne čísla
• nie je schopné prečítať viacmiestne číslo s nulami, čísla napísané zvisle
• má ťažkosti pri písaní viacmiestnych čísel /píše ich v opačnom poradí, zabúda písať nuly/
• dieťa nie je schopné prevádzať matematické operácie – sčítanie, odčítanie, násobenie...
• geometrii sa objavujú problémy pri rysovaní a ťažkosti v diferenciácii geometrických tvarov

  ADHD

– je porucha pozornosti s hyperaktivitou.
Zvládnuť energiu dieťaťa s touto poruchou nie je jednoduché, vyžaduje si to množstvo trpezlivosti nielen v kruhu rodiny dieťaťa, ale aj v školskom prostredí.

Prejavy:

• dieťa s ADHD je veľmi živé, neposedné
• často sa samo vystavuje riziku a nevydrží pri jednej činnosti viac ako pár minút
• má výrazné problémy pri udržaní koncentrácie, je nesústredené
• dieťa je ťažko ovládateľné

   ADD

- je porucha pozornosti.
V podstate má rovnaké príznaky ako dieťa s ADHD, ale s tým rozdielom, že sa u neho neprejavuje nadmerná aktivita, agresivita ani prehnaná impulzívnosť. Sú to deti, ktoré potrebujú rovnako ako deti s ADHD veľmi citlivý prístup, podporu, motiváciu a v niektorých prípadoch a situáciách možno i konkrétny návod na to, ako sa majú správať.

Prejavy:

• je skôr veľmi tiché, ustráchané a nenápadné
• mnohokrát ide o plachého samotára
• taktiež má veľmi veľké problémy s udržaním pozornosti

  HYPOAKTIVITA

– je celková spomalenosť dieťaťa

Prejavy:

• dieťa je pomalé, ťažkopádne, neobratné
• je to skôr plachý samotár
• je mnohokrát bez záujmu

Na liečenie týchto porúch sa musí podieľať tím odborníkov ako sú:
detský lekár, detský psychológ, špeciálny pedagóg, homeopat.

Naše centrum Vám poskytne informácie, ako postupovať v prípade potreby odbornej pomoci.


NEVÁHAJTE A PRÍĎTE SA PORADIŤ!Bližšie informácie:   RNDr. Radoslava Paulenková,  mobil: 0915882811
 
e-mail: r.radmat@gmail.com
© RADMAT | created by L&T Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!